Update van de Commissie Gedragscode

jan 22, 2021

  1. Bodemenergie
  2.  → 
  3. bodemenergie
  4.  → Update van de Commissie Gedragscode

Woensdag 20 januari jl. was de tweede bijeenkomst van de Commissie Gedragscode onder leiding van de branche-kwaliteitsadviseur Beerd Volkers. De commissie kreeg van het bestuur mandaat om haar werk te structureren volgens een stappenplan.

Nulmeting

Eerst wordt er een nulmeting gedaan. Hiervoor zal een enquête onder de leden worden gehouden. Ook wordt er bij de landelijke (ILT) en regionale inspecties en bevoegd gezag, zoals het IPO Vakberaad Bodemenergie en VNG BOOG) gevraagd naar bij hen bekende incidenten. Hierbij gaat het vooral om de aard, impact en eventuele juridische consequenties daarvan als er sprake is van handhaving.

Uit de nulmeting kan een conclusie worden getrokken over de ‘gedragscomponent’ daarin. Deze dient als basis voor actie door de commissie. Daarbij is het de bedoeling om samen te blijven werken met o.a. overheden aan verdere verbetering. Issues van meer systemische aard zullen worden belegd in de Juridische Werkgroep die sowieso een integrale juridische analyse van de wet- en regelgeving zal opleveren in 2021.

Scope en collectief belang

De Gedragscode en de Commissie Gedragscode zijn een initiatief van, voor en door de leden van BodemenergieNL. In de afgelopen maanden is geprobeerd om de achterban zo groot mogelijk te maken door GGBN-leden aan te laten sluiten. Dat is nog niet collectief gedaan. GGBN is nu gevraagd – via dubbellid en voorzitter GGBN Hein van der Linden – om een definitief besluit waaruit de commissie consequenties zal trekken voor de scope en externe communicatie.

De invloed van BodemenergieNL beperkt zich altijd tot de eigen leden en strekt zich niet tot naar niet-leden en al helemaal niet als deze ongeorganiseerd zijn. Voor diegenen geldt dat de overheid aan zet is terwijl wij voor en namens onze achterban zaken kunnen doen.

Meer informatie

Kijk hier voor meer informatie over het lidmaatschap en om de Gedragscode te downloaden.