Missie en visie

  1. Bodemenergie
  2.  → Missie en visie

Missie

We verbinden, ontsluiten en stimuleren de deskundigheid van Nederlandse professionals bij bedrijven en organisaties die actief zijn in de sector bodemenergie. Daarbij bundelen we de diverse vormen van bodemenergie (bodemwarmtewisselaars, ondergrondse energieopslag, geothermie, enz.). We maken ons als collectief sterk voor een verantwoorde groei en kwalitatief goede toepassing van bodemenergiesystemen. Wij zijn hét aanspreekpunt voor de landelijke en lokale politiek, het onderwijsveld en andere branches in de keten.

Visie

De overheid bevordert het duurzame gebruik van energie en water. De toepassing van bodemenergie, waaronder ondergrondse energieopslag, levert hier een substantiële bijdrage aan. Wij zetten ons in om ieder jaar een groot aantal bodemenergiesystemen te realiseren. Onze leden doen dat met kennis, kunde en vakmanschap. We kunnen dit niet alleen. Actief bundelen wij onze krachten met andere brancheorganisaties en belangengroepen. Bodemenergie wordt daardoor in de markt in één adem genoemd met andere vormen van duurzame energie zoals zon, wind en biomassa.

Speerpunten

^

Aandacht voor voorlichting en informatieverstrekking

^

Actieve belangbehartiging naar de landelijke overheid met betrekking tot stimuleringsmaatregelingen en goede wetgeving

^

Het ledenaantal vergroten. Een grotere achterban maakt ons nog sterker

^

Kaders scheppen om de groei te realiseren, met veel aandacht voor opleidingen, vakmanschap en kwaliteit

^

Onze leden onderschrijven de gedragscode!

Doelstelling

Ons doel is om milieuvriendelijke, energiebesparende en duurzame toepassingen van bodemenergie te ontwikkelen, te bevorderen en te optimaliseren.

Daarbij stellen wij alles wat daarmee verband houdt ten dienste van onze leden. Wij stellen ons ten doel om de positie van onze leden te versterken door:

N

Deskundigheidsbevordering binnen de sector

N

Kwaliteitsbevordering binnen de sector

N

Opleiding en nascholing

N

Voorlichting en PR naar de markt

N

Belangenbehartiging richting relevante stakeholders

N

Lobbyactiviteiten richting landelijke en provinciale overheid en politiek

N

Het bieden van een podium om kennis te delen en te verspreiden, en om te netwerken

N

Standaardisatie van componenten, ontwerpcriteria, voorwaarden, garanties en onderhoudsvormen

N

De Gedragscode