Privacyverklaring

Branchevereniging Bodemenergie, Secretarieel gevestigd aan Gooimeer 4-15, 1411 DC Naarden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Gooimeer 4-15
1411 DC Naarden

035-542 75 24
www.bodemenergie.nl
info@bodemenergie.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Branchevereniging Bodemenergie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Personen die het Contactformulier op de website invullen:
– Voor- en achternaam
– (zakelijk) E-mailadres
– (zakelijk) Telefoonnummer

Websitebezoekers:
– Anonieme gegevens over activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

Nieuwsbrieflezers:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Bedrijfsnaam
– (zakelijk) E-mailadres

Cursisten:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Bedrijfsnaam
– Functie
– (zakelijke) Adresgegevens
– (zakelijk) Telefoonnummer
– (zakelijk) E-mailadres
– Financiële adresgegevens
– Eventuele dieetwensen

Congresbezoekers:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Bedrijfsnaam
– (zakelijke) Adresgegevens
– (zakelijk) Telefoonnummer
– (zakelijk) E-mailadres
– Financiële adresgegevens
– Eventuele dieetwensen

Leden:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Bedrijfsnaam
– Bedrijfsgrootte
– Soort bedrijf
– Zakelijke adresgegevens
– Zakelijk telefoonnummer
– Zakelijk e-mailadres
– Webadres
– Financiële (adres)gegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@bodemenergie.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Branchevereniging Bodemenergie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling (indien van toepassing)
– Verzenden van onze nieuwsbrief (alleen aan personen die dit hebben aangegeven)
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Het analyseren van het bezoekersgedrag op de website om daarmee de website te verbeteren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Branchevereniging Bodemenergie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Branchevereniging Bodemenergie) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Branchevereniging Bodemenergie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 

Categorie Bewaartermijn Reden
Personen die het Contactformulier op de website invullen Maximaal 2 jaar Om de gestelde vraag te kunnen beantwoorden en terug te kunnen zoeken indien nodig.
Websitebezoekers 50 maanden Via Google Analytics; om bezoekgedrag op de website te analyseren.
Nieuwsbrieflezers Onbeperkt Om de nieuwsbrief te kunnen toezenden; ontvangers kunnen zichzelf altijd uitschrijven.
Cursisten en congresbezoekers Onbeperkt Commercieel belang; ontvangers kunnen zichzelf altijd uitschrijven.
Leden Gedurende lidmaatschap + administratieve periode daarna zoals door de wet vastgesteld. Om onze dienst te kunnen leveren, en aan de wet te voldoen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Branchevereniging Bodemenergie verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Branchevereniging Bodemenergie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Branchevereniging Bodemenergie gebruikt alleen technische en functionele cookies op haar website en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Deze instellingen verschillen per browser en gebruikt apparaat, en moeten per apparaat ingesteld worden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Branchevereniging Bodemenergie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waar wij over beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@bodemenergie.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Branchevereniging Bodemenergie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Branchevereniging Bodemenergie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@bodemenergie.nl.