Dé branchevereniging voor alle bedrijven en organisaties die werken aan open en gesloten bodemenergiesystemen

Laatste nieuws

Branchevereniging Bodemenergie

Branchevereniging Bodemenergie is de brancheorganisatie voor alle bedrijven en organisaties die aan open en gesloten bodemenergiesystemen werken in Nederland. Open en gesloten bodemenergiesystemen zijn warmtepompsystemen die warmte en koude bufferen in de ondergrond. Op die manier wordt het gebruik van fossiele energie verminderd of vermeden.

Als we in Nederland in 2050 geen aardgas meer gebruiken, voorzien bodemenergiesystemen circa 25% van de gebouwen van duurzame verwarming en koeling. Branchevereniging Bodemenergie zet zich in voor verantwoorde en duurzame inzet van de ondergrond voor de energietransitie en optimale werking van bodemenergiesystemen. Branchevereniging Bodemenergie werkt daarom aan:

^

effectieve en efficiënte wetten en regels

^

marktontwikkeling en promotie

^

kennisdeling en ontwikkeling

Branchevereniging Bodemenergie faciliteert het Kennisplatform Bodemenergie dat een eigen onderzoeksagenda en onderzoeksprogramma heeft.

Ook faciliteren we het Gebruikersplatform Bodemenergie waar de eindgebruikers elkaar ontmoeten en kennis delen.

Tevens organiseren wij de cursussen die nodig zijn om de diverse certificeringen binnen ons marktgebied te behalen.

Nieuws

Omgevingsvergunningen OBES

Omgevingsvergunningen OBES

Na in de vorige nieuwsbrief een positief bericht over het melden van gesloten bodemenergiesystemen onder de omgevingswet, blijkt het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor open bodemenergiesystemen vaak nog op zich te laten wachten. Van meerdere leden hebben wij de terugkoppeling gehad dat omgevingsdiensten om uitstel vragen voor de vergunning van een open bodemenergiesysteem.

Lees meer
Korte terugblik op de ALV van 11 april 2024

Korte terugblik op de ALV van 11 april 2024

Op 11 april jl. vond de algemene ledenvergadering van Branchevereniging Bodemenergie plaats in Baarn. Voorafgaande aan de ledenvergadering kwam een grote groep afgevaardigden van bronboorbedrijven naar Baarn om elkaar te ontmoeten en met elkaar over kansen en uitdagingen in de branche te praten. Mooi om te zien dat iedereen elkaar goed weet te vinden voor het uitwisselen van zeer relevante informatie!

Lees meer

Thema’s en werkgebieden

De vereniging richt zich op belangrijke thema’s voor de bodemenergiebranche. Een viertal werkgroepen houdt zich bezig met deze thema’s door het verzamelen, verdiepen en delen van kennis. In iedere werkgroep zitten experts op het desbetreffende vakgebied:

Juridisch

Het doel van de werkgroep Juridisch is het onder de aandacht brengen en borgen van de juridische en politieke belangen van BodemenergieNL en het versterken van de positie van de branche. De werkgroep richt zich op de wet- en regelgeving op nationaal, provinciaal, gemeentelijk en waterschapsniveau, o.a. inzake vergunningverlening.

Kennisoverdracht

De werkgroep Kennisoverdracht zorgt ervoor dat de kennis over bodemenergie voor de leden beschikbaar en toegankelijk wordt gemaakt. En ook kennis die onder meer handhavers (zoals gemeenten en provincies) moeten hebben bij de uitoefening van hun werkzaamheden op het gebied van bodemenergie.

Markt en Promotie

Het doel van de werkgroep Markt en Promotie is om bodemenergie als vorm van duurzame energie voor een breed publiek in Nederland bekend te maken. Naast promotie- en communicatiewerkzaamheden voor de branche organiseren wij themabijeenkomsten over actuele onderwerpen uit de praktijk.

Cursussen

De werkgroep Cursussen optimaliseert de kennisoverdracht op het gebied van bodemenergie voor zowel leden als niet-leden. Hiervoor worden diverse cursussen ontwikkeld en gegeven. De cursussen en de Leergang Bodemenergie worden continu verder geoptimaliseerd aan de hand van de dagelijkse praktijk.

Praktische informatie

Wet- en regelgeving

Bij de toepassing van bodemenergiesystemen speelt de wet- en regelgeving een voorname rol. Wij zetten de belangrijkste zaken voor u op een rijtje.

Certificering

Alle marktpartijen die werken aan of met bodemenergiesystemen, moeten hiervoor erkend zijn. De basis voor erkenning is het juiste certificaat.

Nuttige websites

Bent u op zoek naar aanvullende of andere  informatie over duurzame energie? Kijk dan hier voor een overzicht van andere nuttige websites.  

Gedragscode

De Gedragscode is een gids voor correct handelen op het gebied van naleving van wettelijk vereiste voorschriften bij aanleg en onderhoud van bodemenergiesystemen.

Agenda

Welke evenementen vinden er binnenkort plaats?
Hier zetten wij ze voor u op een rij:

Cursussen

Houd uw kennis over bodemenergie op peil met de juiste cursus!

Cursus B:
Basiscursus Vakmanschap Bodemenergie

De Basiscursus Vakmanschap Bodemenergie biedt de basis voor professionals die te maken hebben met ondergrondse en bovengrondse bodemenergiesystemen in de gebouwde omgeving. De essentiële onderdelen die zowel een ondergrondse  als bovengrondse ontwerper moet weten worden in de basiscursus behandeld en geëxamineerd. Er wordt gewerkt volgens de huidige normen voor bodemenergie volgend uit de AMvB’s, uitgewerkt in het SKIB-protocol voor de ondergrond.

Cursus C: Specialisatie Bovengronds open en gesloten systemen

In de Specialisatiecursus Bovengronds wordt dieper ingegaan op de manier van energieopwekking en afgifte. Behandeld worden zowel open als gesloten bodemsystemen. De cursist leert welke afgiftesystemen geschikt zijn voor bodemenergiesystemen, hoe hij/zij hoofdcomponenten selecteert op basis van vermogen en energiehoeveelheden. Tevens wordt de automatisering van het bodemenergiesysteem behandeld.

 

Cursus E: Specialisatie exploitatie open en gesloten systemen

Tijdens de Specialisatiecursus Exploitatie van Open en Gesloten systemen wordt dieper ingegaan op de bedrijfsvoering van open en gesloten systemen. Monitoring en beheer, het maken van een meerjaren onderhoudsbegroting en het koppelen van bovengrondse en ondergrondse systemen in de praktijk  (integrale benadering). Daarnaast wordt ingaan op de ins and outs van het toezichthouden en handhaven door provincie en gemeente. 
 

Wist u dit al?

Hiernaast leest u een paar leuke feiten en weetjes over bodemenergie

i

Ruim een kwart eeuw oud

Bodemenergie is een beproefde techniek die al sinds de jaren '90 wordt toegepast in Nederland. 

Ook voor koeling

Met bodemenergie kun je ook koelen. Koude wordt in de winter opgeslagen in de bodem voor hergebruik in de zomer.

500% rendement op elektriciteit

Met 1 kW elektrische energie en 4 kW thermische energie uit de bodem wordt 5 kW thermische energie geleverd.

Opslag voor andere bronnen

Ook bijvoorbeeld   zonnewarmte en
warmte uit  aquathermie kan in bodembron(nen) worden opgeslagen.
 

Word lid!

De leden van Branchevereniging Bodemenergie zijn ondernemers in de duurzame energiesector bodemenergie. Word óók lid en profiteer van de voordelen:

• inspraak ten behoeve van lobby voor de branche
• interessant netwerk voor uw business
• kennis en informatie uitwisselen met collega’s uit de keten
• directe invloed op de verenigingsagenda
• direct op de hoogte van de laatste ontwikkelingen
• cursussen tegen gereduceerd tarief, ook voor uw medewerkers
• toegang tot inspirerende en verdiepende themabijeenkomsten
• toegankelijke contributie voor kleine en grote bedrijven
• lidmaatschap staat voor kwaliteitskeurmerk

Branchevereniging Bodemenergie behartigt de belangen van de gehele keten. Ik vind het belangrijk om daar aan bij te dragen. Daarom ben ik lid van de vereniging en deel ik mijn inzichten en kennis via de werkgroep Markt & Promotie.

Maarten Woudstra
Propositie Manager | Econic