Bestuur en werkgroepen

Binnen onze vereniging zijn naast het dagelijks bestuur vier werkgroepen, een kascommissie en een commissie gedragscode actief. De werkgroepen houden zich voornamelijk bezig met het verzamelen, verdiepen en distribueren van kennis over ondergrondse energieopslag. De kascommissie is er ter ondersteuning en advisering van het dagelijks bestuur.

  1. Bodemenergie
  2.  → Bestuur en werkgroepen

Bestuur

Het dagelijks bestuur van Branchevereniging Bodemenergie bestaat uit:

Dr. Frank Agterberg

Dr. Frank Agterberg

Voorzitter

Theo Bauerhuit

Theo Bauerhuit

Bestuurslid/Vicevoorzitter

Bas van Aggelen

Bas van Aggelen

Bestuurslid/Penningmeester

Ing. Rik Molenaar

Ing. Rik Molenaar

Bestuurslid

Willem Bastein

Willem Bastein

Bestuurslid

Ananda Floris

Ananda Floris

Bestuursadviseur

Kascommissie

De kascommissie controleert de jaarcijfers van de vereniging, adviseert het bestuur en de algemene ledenvergadering en bestaat uit:

Ronald Folders

Ronald Folders

Grondboorbedrijf Haitjema

Rutger van ’t Slot

Rutger van ’t Slot

Luinstra Watermanagement

Wuf Floor

Wuf Floor

De Ruiter Grondwatertechniek

Werkgroepen

Juridisch

Het doel van de werkgroep Juridisch is het onder de aandacht brengen en borgen van de juridische en politieke belangen van Branchevereniging Bodemenergie en het versterken van de positie van de branche. Doelgroep zijn bestuurders, politici, beleidsmakers, vergunningverleners en handhavers, die werkzaam zijn binnen het werkveld bodemenergie. De werkgroep richt zich op de wet- en regelgeving op nationaal, provinciaal, gemeentelijk en waterschapsniveau, met name rond het beleid en de vergunningverlening van bodemenergiesystemen:

  • Waterwet, Omgevingswet, Wet Milieubeheer, Wet Bodembescherming;
  • AMvB Bodemenergie en andere besluiten;
  • BUM en HUM Bodemenergie;
  • protocollen, certificering en erkenning;
  • BRO;
  • provinciale en gemeentelijke beleidsplannen en verordeningen;
  • ondergronds ruimtegebruik;
  • Warmtewet, EPN, CO2-reductiebeleid praktijk van vergunningverlening en toezicht.
Ineke van den Oever

Ineke van den Oever

VHGM (voorzitter)

Marco van der Helm

Marco van der Helm

Branchevereniging Bodemenergie

Willem Bastein

Willem Bastein

Klimaatgarant

Henk Witte

Henk Witte

Groenholland B.V.

Herbert Witteveen

Herbert Witteveen

Unica

Henk Broekhuizen

Henk Broekhuizen

Installect B.V.

Femke van Kasteel - van Aken

Femke van Kasteel - van Aken

IF Technology

Kennisoverdracht

Het doel van de werkgroep Kennisoverdracht is om de kennis over bodemenergie voor de leden te optimaliseren en beter beschikbaar en toegankelijk te maken. Daarnaast wordt sturing dan wel begeleiding gegeven aan onderzoeken/projecten en andere initiatieven om de beschikbaarheid van noodzakelijke kennis verder te verbeteren. Naast de kennis die voor leden van belang is, wordt ook aandacht besteed aan de kennis die onder meer handhavers (zoals gemeenten en provincies) moeten hebben bij de uitoefening van hun werkzaamheden op het gebied van bodemenergie.

Martin Bloemendal

Martin Bloemendal

KWR/TU Delft (voorzitter)

Henk Witte

Henk Witte

Groenholland B.V.

Marco van der Helm

Marco van der Helm

Branchevereniging Bodemenergie

Lambert den Dekker

Lambert den Dekker

DWA

Paul Gerats

Paul Gerats

Sweegers en de Bruijn

Wil van den Heuvel

Wil van den Heuvel

Installect

Benno Drijver

Benno Drijver

IF Technology

Anton Vlooswijk

Anton Vlooswijk

Croonwolter & Dros

Ad van Bokhoven

Ad van Bokhoven

KWA Bedrijfsadviseurs

Markt en Promotie

Het doel van de werkgroep Markt en Promotie is om bodemenergie als vorm van duurzame energie voor een breed publiek in Nederland bekend te maken. Om dit publiek te bereiken wordt enerzijds gebruik gemaakt van bestaande netwerken van de leden van Branchevereniging Bodemenergie. Anderzijds worden diverse promotionele en communicatieve middelen ontwikkeld en ingezet. Daarnaast organiseert de werkgroep themabijeenkomsten waarbij actuele onderwerpen die voor de praktijk van bodemenergie van belang zijn, worden belicht. In deze werkgroep zijn leden actief die, ondersteund door het secretariaat, de nodige activiteiten ontwikkelen om bodemenergie breed in Nederland onder de aandacht te brengen. De werkgroep bestaat momenteel uit:

Henriëtte Davids

Henriëtte Davids

Climate for life (voorzitter)

Marco van der Helm

Marco van der Helm

Branchevereniging Bodemenergie

Guus van Gelder

Guus van Gelder

Groenholland B.V.

Sandy Hoogendijk

Sandy Hoogendijk

Branchevereniging Bodemenergie

Dick van Harlingen

Dick van Harlingen

VHGM

Jaap van Schijndel

Jaap van Schijndel

Kuijpers

Commissie Gedragscode

De Gedragscode van Branchevereniging Bodemenergie is een gids voor gepast gedrag en correct handelen op het gebied van naleving van wettelijk vereiste voorschriften bij aanleg en onderhoud van bodemenergiesystemen. De Commissie Gedragscode bestaat uit diverse ‘bloedgroepen’ binnen de techniek én binnen de keten. Zij zal voortbouwen op de reeds gezette stappen m.b.t. de Gedragscode, en verdere invulling geven aan bijvoorbeeld analyse van handhavingsacties, engagement met beleidsmakers en bevoegd gezag.  

Willem Bastein

Willem Bastein

Klimaatgarant

Frans Heinis

Frans Heinis

De Ruiter Grondwatertechniek BV

Gertjan de Joode

Gertjan de Joode

Eteck B.V.

Hein van der Linden

Hein van der Linden

Bergmans Bergeijk

Elbert Stoffer

Elbert Stoffer

Itho Daalderop

Op bodemenergie kun je bouwen!

Heeft u vragen over cursussen?
Stuur dan een e-mail naar:
cursussen@bodemenergie.nl

Contactgegevens

Secretariaat:
Het Branche Bureau
Gooimeer 4-15
1411 DC Naarden

E: info@bodemenergie.nl
T: 035 - 542 75 24

Site informatie

Schrijf u in voor de nieuwsbrief