Bestuur en werkgroepen

Binnen onze vereniging zijn naast het dagelijks bestuur 4 werkgroepen en een kascommissie actief. De werkgroepen houden zich voornamelijk bezig met het verzamelen, verdiepen en distribueren van kennis over ondergrondse energieopslag. De kascommissie is er ter ondersteuning en advisering van het dagelijks bestuur.

  1. Bodemenergie
  2.  → Bestuur en werkgroepen

Bestuur

Het dagelijks bestuur van Branchevereniging Bodemenergie bestaat uit:

Dr. Frank Agterberg

Dr. Frank Agterberg

Voorzitter

Ir. Adriaan Penning

Ir. Adriaan Penning

Penningmeester

Ing. Ronald Folders

Ing. Ronald Folders

Secretaris

Dr. ir. Martin Bloemendal

Dr. ir. Martin Bloemendal

Bestuurslid

Ing. Rik Molenaar

Ing. Rik Molenaar

Bestuurslid

Theo Bauerhuit

Theo Bauerhuit

Bestuurslid

Kascommissie

De kascommissie controleert de jaarcijfers van de vereniging, adviseert het bestuur en de algemene ledenvergadering en bestaat uit:

Beerd Volkers

Beerd Volkers

Waterkracht Duurzame Energie

Coen Dijxhoorn

Coen Dijxhoorn

Buro Bron

Frans Heinis

Frans Heinis

De Ruiter Grondwatertechniek B.V.

Werkgroepen

Juridisch

Het doel van de werkgroep Juridisch is het onder de aandacht brengen en borgen van de juridische en politieke belangen van Branchevereniging Bodemenergie en het versterken van de positie van de branche. Doelgroep zijn bestuurders, politici, beleidsmakers, vergunningverleners en handhavers, die werkzaam zijn binnen het werkveld bodemenergie. De werkgroep richt zich op de wet- en regelgeving op nationaal, provinciaal, gemeentelijk en waterschapsniveau, met name rond het beleid en de vergunningverlening van bodemenergiesystemen:

  • Waterwet, Omgevingswet, Wet Milieubeheer, Wet Bodembescherming;
  • AMvB Bodemenergie en andere besluiten;
  • BUM en HUM Bodemenergie;
  • protocollen, certificering en erkenning;
  • BRO;
  • provinciale en gemeentelijke beleidsplannen en verordeningen;
  • ondergronds ruimtegebruik;
  • Warmtewet, EPN, CO2-reductiebeleid praktijk van vergunningverlening en toezicht.
Linde van Laerhoven

Linde van Laerhoven

IF Technology (voorzitter)

Ineke van den Oever

Ineke van den Oever

VHGM

Marco van der Helm

Marco van der Helm

Branchevereniging Bodemenergie

Henk Witte

Henk Witte

Groenholland B.V.

Herbert Witteveen

Herbert Witteveen

Unica

Henk Broekhuizen

Henk Broekhuizen

Installect B.V.

Judith Alkema

Judith Alkema

IF Technology

Kennisoverdracht

Het doel van de werkgroep Kennisoverdracht is om de kennis over bodemenergie voor de leden te optimaliseren en beter beschikbaar en toegankelijk te maken. Daarnaast wordt sturing dan wel begeleiding gegeven aan onderzoeken/projecten en andere initiatieven om de beschikbaarheid van noodzakelijke kennis verder te verbeteren. Naast de kennis die voor leden van belang is, wordt ook aandacht besteed aan de kennis die onder meer handhavers (zoals gemeenten en provincies) moeten hebben bij de uitoefening van hun werkzaamheden op het gebied van bodemenergie.

Martin Bloemendal

Martin Bloemendal

KWR/TU Delft (voorzitter)

Beerd Volkers

Beerd Volkers

Waterkracht Duurzame Energie

Marco van der Helm

Marco van der Helm

Branchevereniging Bodemenergie

Lambert den Dekker

Lambert den Dekker

DWA

Paul Gerats

Paul Gerats

Sweegers en de Bruijn

Wil van den Heuvel

Wil van den Heuvel

Installect

Jimmy Joseph

Jimmy Joseph

IF Technology

Anton Vlooswijk

Anton Vlooswijk

Croonwolter & Dros

Ad van Bokhoven

Ad van Bokhoven

KWA Bedrijfsadviseurs

Henk Witte

Henk Witte

Groenholland B.V.

Markt en Promotie

Het doel van de werkgroep Markt en Promotie is om bodemenergie als vorm van duurzame energie voor een breed publiek in Nederland bekend te maken. Om dit publiek te bereiken wordt enerzijds gebruik gemaakt van bestaande netwerken van de leden van Branchevereniging Bodemenergie. Anderzijds worden diverse promotionele en communicatieve middelen ontwikkeld en ingezet. Daarnaast organiseert de werkgroep themabijeenkomsten waarbij actuele onderwerpen die voor de praktijk van bodemenergie van belang zijn, worden belicht. In deze werkgroep zijn leden actief die, ondersteund door het secretariaat, de nodige activiteiten ontwikkelen om bodemenergie breed in Nederland onder de aandacht te brengen. De werkgroep bestaat momenteel uit:

Maarten Woudstra

Maarten Woudstra

econic (voorzitter)

Marco van der Helm

Marco van der Helm

Branchevereniging Bodemenergie

Guus van Gelder

Guus van Gelder

Groenholland B.V.

Sandy Hoogendijk

Sandy Hoogendijk

Branchevereniging Bodemenergie

Rik Molenaar

Rik Molenaar

Techniplan Adviseurs BV

Dick van Harlingen

Dick van Harlingen

VHGM

Sjoerd Zeijlemaker

Sjoerd Zeijlemaker

Duurzaam Opgewekt

Cursussen

Het doel van de werkgroep Cursussen is om de kennisoverdracht op het gebied van bodemenergie voor leden zowel als niet-leden verder te optimaliseren. Daarbij zullen in eerste instantie de binnen de Leergang Bodemenergie ontwikkelde cursussen verder worden geoptimaliseerd. Waar nodig zullen aanvullende cursussen dan wel kennisbijeenkomsten worden ontwikkeld om de benodigde kennis op het gebied van bodemenergiesystemen zo goed mogelijk voor haar leden en de markt beschikbaar en toegankelijk te maken.

Ilse van Druten

Ilse van Druten

Branchevereniging Bodemenergie (voorzitter)

Marco van der Helm

Marco van der Helm

Branchevereniging Bodemenergie

Mark Bakker

Mark Bakker

KEI Advies

Diane van Beek

Diane van Beek

IF Technology B.V.

Ronald Folders

Ronald Folders

Grondboorbedrijf Haitjema B.V. (corresponderend lid)

Theo Homan

Theo Homan

ENGIE

Niels Leijtens

Niels Leijtens

IF Technology B.V.

Rik Molenaar

Rik Molenaar

Techniplan

Henk Witte

Henk Witte

Groenholland B.V.

Commissie Gedragscode

De Gedragscode van Branchevereniging Bodemenergie is een gids voor gepast gedrag en correct handelen op het gebied van naleving van wettelijk vereiste voorschriften bij aanleg en onderhoud van bodemenergiesystemen. De Commissie Gedragscode bestaat uit diverse ‘bloedgroepen’ binnen de techniek én binnen de keten. Zij zal voortbouwen op de reeds gezette stappen m.b.t. de Gedragscode, en verdere invulling geven aan bijvoorbeeld analyse van handhavingsacties, engagement met beleidsmakers en bevoegd gezag.  

Beerd Volkers

Beerd Volkers

Waterkracht Duurzame Energie (kwaliteitsadviseur en voorzitter)

Frans Heinis

Frans Heinis

De Ruiter Grondwatertechniek BV

Gertjan de Joode

Gertjan de Joode

Eteck B.V.

Hein van der Linden

Hein van der Linden

Bergmans Bergeijk

Elbert Stoffer

Elbert Stoffer

Itho Daalderop

Op bodemenergie kun je bouwen!

Heeft u vragen over cursussen?
Stuur dan een e-mail naar:
[email protected]

Contactgegevens

Secretariaat:
Het Branche Bureau
Gooimeer 4-15
1411 DC Naarden

E: [email protected]
T: 035 - 542 75 24

Site informatie

Schrijf u in voor de nieuwsbrief