Procedure aanwijzing normdocumenten Rbk 2023

feb 14, 2023

 1. Bodemenergie
 2.  → 
 3. Nieuws
 4.  → Procedure aanwijzing normdocumenten Rbk 2023

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft ons geïnformeerd over de stand van zaken en de planning van de aanwijzing van normdocumenten in de Regeling Bodemkwaliteit (Rbk). Als volgt:

Wijziging bijlage C na inwerkingtreding Omgevingswet

 • Het uitstel van de Omgevingswet heeft er ook toe geleid dat aangepaste normdocumenten in de Regeling bodemkwaliteit nog niet zijn doorgevoerd.
 • Uiteraard zal bijlage C nog geactualiseerd worden in de nieuwe Regeling bodemkwaliteit die zal gelden onder de Omgevingswet.
 • Dit is – bij geen verder uitstel van de Omgevingswet – gepland voor de zomer en het najaar van 2023.

Aanwijzing normdocumenten 1e helft 2023

 • De onderaan deze mail genoemde normdocumenten worden eerder in 2023 aangewezen, omdat het aanwijzen van deze normdocumenten urgentie heeft en niet afhankelijk is van de inwerkingtreding van de Omgevingswet.
 • Om deze normdocumenten aan te wijzen is een apart wijzigingstraject van de huidige Regeling bodemkwaliteit opgestart; de ontwerpteksten zijn gereed.
 • Het vervolgtraject bestaat uit een technische notificatie bij de EU (3 maanden) en internetconsultatie (6 weken, gedurende de notificatie).
 • Tijdens de consultatie zal advies worden ingewonnen bij het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) en een HUF-toets (Handhaafbaarheid, Uitvoerbaarheid en Fraudebestendigheid) op de regelingswijziging worden uitgevoerd.
 • De doorlooptijd vanaf nu bedraagt circa 4 – 4,5 maanden tot de wijziging van de Rbk (publicatie in de Staatscourant). Wij streven naar publicatie in de Staatscourant op uiterlijk 1 juli 2023.
 • Dit is onder uitdrukkelijk voorbehoud van de goedkeuring van de staatssecretaris, inbreng of bezwaren tijdens de consultatie, de adviezen die worden aangeleverd tijdens de consultatie en de daarvoor benodigde verwerkingstijd.
 • Wij ontvangen een bericht als de internetconsultatie start.

Normdocumenten voor aanwijzing in 1e helft 2023:

 • SIKB, De accreditatieschema’s AP04 en AS3000 voor laboratoria, met de wijzigingsbladen om deze onder huidig recht te kunnen gebruiken (m.n. PFAS)
 • SIKB, De beoordelingsrichtlijn voor milieu hygiënisch veldwerk, met wijzigingsblad van november 2022 om deze onder huidig recht te kunnen gebruiken
 • SIKB, De beoordelingsrichtlijn voor het ondergrondse deel van bodemenergiesystemen, met wijzigingsblad van november 2022 om deze onder huidig recht te kunnen gebruiken
 • De BRL 5080 en BRL 9339

De benodigde HUF-toetsen voor de SIKB-documenten zijn na aanlevering uitgevoerd in de periode november 2022-januari 2023, om vertraging tijdens de consultatie en notificatie zoveel als mogelijk te voorkomen.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met de verenigingsjurist en/of de juridische werkgroep op juridisch@bodemenergie.nl.