Lid worden van Branchevereniging Bodemenergie

De leden van onze branchevereniging zijn ondernemers in de duurzame energiesector bodemenergie. Alle bedrijven die actief zijn in deze sector kunnen lid worden van de branchevereniging, ook als alleen een deel van de bedrijfsactiviteiten zich in deze sector bevinden.

Doelstellingen

In het belang van onze leden leveren wij als Branchevereniging Bodemenergie een bijdrage aan de energietransitie en aan de optimale werking van bodemenergiesystemen in de gebouwde omgeving. Wij willen er samen met onze leden voor zorgen, dat bodemenergiesystemen circa 25% van de gebouwen van duurzame verwarming en koeling voorzien, wanneer we in Nederland in 2050 geen (aard)gas meer gebruiken.

Voordelen lidmaatschap Brancheverenging Bodemenergie

Word óók lid van Branchevereniging Bodemenergie en profiteer van de voordelen: 

 • inspraak ten behoeve van lobby voor de branche
 • interessant netwerk voor uw business
 • kennis en informatie uitwisselen met collega’s uit de keten
 • directe invloed op de verenigingsagenda
 • direct op de hoogte van de laatste ontwikkelingen
 • deelname aan cursussen tegen gereduceerd tarief, ook voor uw medewerkers
 • toegang tot inspirerende en verdiepende themabijeenkomsten
 • toegankelijke contributie voor kleine en grote bedrijven
 • lidmaatschap staat voor kwaliteitskeurmerk
 • 2 keer per jaar een uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering en de daaraan vastgekoppelde themabijeenkomst.

Als lid van Branchevereniging Bodemenergie is het mogelijk één introducée gratis mee te nemen naar deze bijeenkomsten

Wie kunnen er lid worden?

Het lidmaatschap van Branchevereniging Bodemenergie wordt op persoonlijke titel aangegaan. Bedrijven die voor lidmaatschap van Branchevereniging Bodemenergie in aanmerking komen zijn:

 • bedrijven die zelfstandig grondboringen uitvoeren
 • installatietechnische bedrijven
 • systeembeheerders en exploitanten
 • ontwerpers en adviesbureaus
 • overige organisaties, bedrijven of instellingen die kunnen bijdragen aan de doelstellingen van Branchevereniging Bodemenergie

Al lid van Branchevereniging Bodemenergie?

Waar maken we ons sterk voor?

Wij zetten ons dagelijks in voor onze mooie branche en onze leden. Een paar voorbeelden:

Markt & Promotie

 • Zorgen dat bodemenergiesystemen optimaal in de regionale en lokale transitieplannen worden opgenomen
 • bodemenergie voor een breed publiek in Nederland bekend maken via ons sterke netwerk
 • ontwikkeling en inzet van diverse communicatie- en promotiemiddelen

Belangenbehartiging

 • juridische en politieke belangen van de leden van Branchevereniging Bodemenergie onder de aandacht brengen en borgen bij bestuurders, politici, beleidsmakers, vergunningverleners en handhavers
 • beïnvloeden van wet- en regelgeving, met name rond het beleid en vergunningverlening voor bodemenergiesystemen

Kennis ontwikkelen en delen

 • optimaliseren van kennis over bodemenergie en zorgen voor een goede toegankelijkheid van deze kennis voor overheid, gebruikers, uitvoerende partijen en andere belanghebbenden
 • sturing en/of begeleiding geven aan onderzoeken en kennisprojecten

Cursussen

 • ontwikkelen en organiseren van cursussen en de Leergang Bodemenergie
 • ter bevordering van kennis en kunde in de sector
 • voor de wettelijk verplichte certificering

Contributie

De contributie voor het lidmaatschap van Branchevereniging Bodemenergie bedraagt in 2024 voor

 • grondboorbedrijven, installatiebedrijven en overige organisaties € 2.527,88 per kalenderjaar excl. btw.
 • adviesbureaus € 1.685,25 per kalenderjaar excl. btw.
 • bedrijven van 1 tot 3 medewerkers € 561,75 per kalenderjaar excl. btw. (ongeacht soort bedrijf)

Bij ingang van het lidmaatschap gedurende een lopend kalenderjaar bedraagt de contributie het evenredig deel over het aantal resterende volle maanden ingaande de (verzend)datum waarop de bevestiging van het lidmaatschap is verzonden.

Wilt u lid worden van Branchevereniging Bodemenergie, vul dan het aanmeldformulier in. Wij nemen dan snel contact met u op.

Wilt u eerst meer informatie? Neem dan contact met ons op via info@bodemenergie.nl

Gedragscode Bodemenergie

In aanvulling op de wettelijke eisen kent Branchevereniging Bodemenergie een aanvullende Gedragscode voor de aanleg en onderhoud van bodemenergiesystemen. Met het onderschrijven van deze Gedragscode geven de leden aan te allen tijde de uitgangspunten van de wetgeving en de belangen van klanten centraal te stellen. De Gedragscode is vrijwillig maar niet vrijblijvend en daarmee een extra borging van de door onze leden geleverde kwaliteit.

Bij het invullen van het aanmeldformulier wordt u gevraagd de ondertekende Gedragscode mee te zenden. Hier kunt u de Gedragscode Bodemenergie downloaden en ondertekenen.

Kijk hier welke bedrijven de Gedragscode hebben ondertekend.

Lid worden?

Gebruik dan het onderstaande aanmeldformulier.

 • Bedrijfsgegevens

 • Over uw bedrijf

  Categorie 1: Grondboorbedrijven, installatiebedrijven en overige organisaties € 2.527,88 per kalenderjaar excl. btw
  Categorie 2: Adviesbureaus € 1.685,25 per kalenderjaar excl. btw
  Categorie 3: Bedrijven van 1 tot 3 medewerkers € 561,75 per kalenderjaar excl. btw
 • UploadenVoor uw inschrijving hebben wij een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel nodig; maximaal 6 maanden oud. Upload het uittreksel als PDF via de knop hieronder (verplicht).* (Maximaal 5MB.)
 • Contactpersoon

 • Hoofdletters, spaties en speciale tekens zijn niet toegestaan. Gebruikersnamen kunnen niet veranderd worden. Bewaar de gebruikersnaam goed, hiermee logt u in op het ledengedeelte.
 • Leden van Branchevereniging Bodemenergie dienen te handelen volgens de Gedragscode op het gebied van aanleg en onderhoud van bodemenergiesystemen. Bovengenoemd bedrijf onderschrijft de gedragscode (verplicht)
 • Gedragscode downloaden
 • Bovengenoemd bedrijf en contactpersoon onderschrijven de doelstellingen en werkwijze van de vereniging, zoals omschreven in Artikel 2 van de Statuten en Artikel 1 van het Huishoudelijk Reglement. (Zie de informatie onder dit formulier.)* Daarnaast verplicht zij zich om, bij de uitvoering van werkzaamheden aan bodemenergiesystemen, zich te houden aan de wettelijke eisen en voorschriften die daarop van toepassing zijn.
 • Artikel 1 uit Huishoudelijk Reglement Branchevereniging Bodemenergie

  In aanvulling op artikel 2 lid 2 van de statuten, wordt het doel tevens bereikt door: het geven van voorlichting aan en het inwinnen van inlichtingen ten behoeve van de leden; het behartigen van de belangen van de leden door onder andere het organiseren van activiteiten om promotie van energieopslagsystemen te bevorderen; het vaststellen van gemeenschappelijke gedragslijnen; het vaststellen van algemene voorwaarden voor het aannemen en uitvoeren van werken en het leveren en betalen; het bestrijden van wederrechtelijke en onrechtmatige bedrijfsuitvoering door niet-leden en het in rechte optreden daartegen ter bescherming van de bedrijfsbelangen van de leden; het bemiddelen bij geschillen tussen de leden; het onderhouden van contacten en het aangaan van overeenkomsten met overheidsinstellingen, vergunningverleners en RVO en dergelijke; al hetgeen verder op wettige en geoorloofde wijze kan strekken tot het bereiken van het doel der vereniging.
 • Artikel 2 uit Statuten Branchevereniging Bodemenergie

  De vereniging heeft ten doel: energiebesparing- en duurzame energietoepassingen te ontwikkelen, te bevorderen en te optimaliseren bij koel- en warmteopwekkingsprocessen, waar dit mogelijk is door middel van milieuvriendelijke, al dan niet tijdelijke, ondergrondse opslag in aquifers, alles in de meest ruime zin; deze ontwikkelingen en alles wat daarmee verband houdt, ten dienste te stellen van al haar leden. Zij tracht dit doel te bereiken: door het organiseren van activiteiten, waaronder lezingen, symposia, excursies, studies en dergelijke, op het gebied van technologie, ontwikkelingen, innovaties voor de aanleg van nieuwe-, renovatie en vervanging van bestaande- en onderhoud van energieopslagsystemen en al wat in het belang van het uitdragen van kennis met betrekking tot dit complete product dienstig is; het bevorderen van standaardisatie van componenten, uniforme ontwerpcriteria, leveringsvoorwaarden, garantie- en onderhoudsvoorwaarden, en alles wat daarmee samenhangt; de goede verstandhouding tussen de leden onderling te bevorderen, alsmede die tussen de leden en de opdrachtgevers; bevorderen van opleiding en nascholing van hen, die op het gebied van energieopslag in de bodem werkzaam zijn en/of werkzaam willen worden.