ALV 2 december jl.

dec 4, 2021

  1. Bodemenergie
  2.  → 
  3. branchevereniging
  4.  → ALV 2 december jl.

Op 2 december 2021 heeft Branchevereniging Bodemenergie de halfjaarlijkse ledenvergadering gehouden. In tegenstelling tot wat we gehoopt hadden, lukte het ook dit keer niet om fysiek bij elkaar te komen. Gelukkig voorzien de digitale middelen in een ALV op afstand, maar de behoefte aan collegiaal contact blijft. Wij hopen dat we daar in het voorjaar 2022 in kunnen voorzien.

Een aantal highlights uit de vergadering:

  • Gezien onze financiële positie zijn wij nog steeds prima in staat te investeren in kennis, kennisinnovatie en ondersteuning van de branchepositie. We doen dit samen met onze leden, al dan niet via de werkgroepen waarin zij actief zijn.
  • Het Gebruikersplatform Bodemenergie is erg succesvol. Dick Westgeest is hiervoor verantwoordelijk en zal tijdens de volgende ALV een toelichting geven.
  • Ons cursusaanbod wordt goed gevonden. Door de coronaperikelen moeten we alle zeilen bijzetten om tot een goede planning te komen en tot op heden lukt dit. Wel gaan we de mogelijkheden van automatisering onderzoeken om ook in de toekomst een back office te hebben die de groei aankan.
  • De bestuurssamenstelling met aftredende en al dan niet herkiesbare bestuursleden is besproken.
  • Er is een toelichting gegeven over de stand van zaken van de diverse projecten en speerpunten van de werkgroepen.

Met bijna 60 deelnemers kunnen we spreken van een goed bezochte, en daarmee succesvolle ledenvergadering.

Voor leden zijn de verslagen van de ALV’s online beschikbaar online beschikbaar via het ledendeel van onze website. Het volledige verslag van de ALV van 2 december 2021 wordt ook op het ledendeel van de website gepubliceerd, na de definitieve vaststelling ervan in de eerstvolgende ALV in voorjaar 2022.