Samenstelling bestuur Branchevereniging Bodemenergie gewijzigd

De afgelopen maanden is er binnen het bestuur een aantal wisselingen geweest. In dit bericht vertellen we welke dat waren en waarom. Een aantal aanpassingen werd al eerder gecommuniceerd maar bij deze zetten wij alles overzichtelijk voor u op een rij:

Tijdens de ALV van 11 april jl. werd er afscheid genomen van Adriaan Penning (Equans) die zich sinds voorjaar 2017 had ingezet als bestuurder en penningmeester. Adriaan stelde zijn zetel ter beschikking tijdens zijn derde en statutair laatste termijn. We zijn Adriaan zeer dankbaar voor zijn langdurige inzet en betrokkenheid.

Op de ALV meldden zich twee kandidaten voor één bestuursvacature. Bestuur en ledenvergadering wilden graag beide kandidaten betrekken. Daarom werd Willem Bastein (Klimaatgarant) benoemd als algemeen bestuurslid. Willem is actief in diverse werkgroepen en commissies binnen de vereniging. Bas van Aggelen (Haitjema) werd benoemd als bestuursadviseur met de afspraak om hem bij een eerstvolgende vacature te benoemen als bestuurslid.

Die gelegenheid deed zich eerder voor dan verwacht. Recentelijk moest Judith Alkema (IF Technology) haar taken voor de vereniging helaas neerleggen vanwege drukke werkzaamheden voor haar werkgever. Eerst tijdelijk, maar nu helaas definitief. Wij hebben daar uiteraard alle begrip voor maar betreuren het ook, omdat Judith zeer actief was binnen de juridische werkgroep, als verenigingsjurist en als vice voorzitter van het bestuur. De daardoor ontstane vacature wordt conform besluit van de ALV per direct ingevuld door Bas van Aggelen als bestuurslid te installeren.

Het bestuur besloot om het aanbod van IF Technology om Ananda Floris blijvend te betrekken als bestuursadviseur aan te nemen. Ananda was al enige tijd betrokken in het directeurenoverleg van de vereniging. Een eventueel volwaardig bestuurslidmaatschap zal uiteraard (pas) bij een volgende vacature en met akkoord van de ALV worden benoemd.

Frank Agterberg zal vanaf januari 2025 niet meer voor een volgende bestuurstermijn beschikbaar zijn. Op dit moment worden er door de selectiecommissie gesprekken gevoerd voor het invullen van de vacature die dan ontstaat. Dit alles met het doel de leden in november tijdens de ALV goedkeuring te vragen voor de benoeming van onze nieuwe voorzitter.

De actuele samenstelling van het bestuur per 29 mei 2024 is als volgt (zie ook Bestuur en werkgroepen):

  • Theo Bauerhuit (Nathan); Theo blijft voorzitter van de werkgroep bodemboorders en de combi-werkgroep met Vereniging Warmtepompen ‘bodemgebonden warmtepompen’ en is tevens de nieuwe vice voorzitter
  • Rik Molenaar (Techniplan); Rik blijft de liaison naar de afdeling opleidingen en het Gebruikersplatform Bodemenergie
  • Bas van Aggelen (Haitjema); Bas is onze nieuwe penningmeester
  • Willem Bastein (Klimaatgarant); Willem is zeer actief binnen diverse werkgroepen én als extern vertegenwoordiger in de vele relevante externe nationale en regionale programma’s en beleidsinitiatieven
  • Frank Agterberg (onafhankelijk); Frank is voorzitter tot en met het einde van 2024, vanuit het bestuur tevens liaison naar werkgroep markt & promotie, de juridische werkgroep, waarnemend voorzitter van de werkgroep kennis en co-projectleider van het Kenniscentrum Bodemenergie. Frank is tevens door de vereniging co-gedelegeerd als voorzitter van de NVDE-commissie Gebouwde Omgeving en lid van het NVDE-bestuur.
  • Ananda Floris (IF Technology): adviseur van het bestuur. Ananda heeft in die functie geen formeel stemrecht en levert een bijdrage door gevraagd en ongevraagd advies te geven

We zijn van mening dat we met deze actieve en gecommitteerde bestuursleden niet alleen een enthousiast en toekomstgericht bestuur hebben maar ook een evenwichtige afvaardiging vanuit de leden voor besluiten en acties die de belangen van de gehele branche (en dus de leden) dienen.

Alle bestuurders die afscheid nemen danken wij heel hartelijk voor hun inzet! Wij zullen nog een moment kiezen om die dank ook persoonlijk uit te spreken naar hen, mede namens alle leden. We heten alle nieuwe mensen en mensen met een nieuwe rol binnen het bestuur nogmaals van harte welkom.

Heel veel succes, plezier en collegialiteit gewenst!