Samen de diepte in met bodemenergie onderzoek en kennisprojecten

jun 16, 2021

  1. Bodemenergie
  2.  → 
  3. kennisplatform
  4.  → Samen de diepte in met bodemenergie onderzoek en kennisprojecten

Het aantal bodemenergiesystemen in Nederland neemt alsmaar toe. Zo neemt ook de behoefte aan specialistische kennis(uitwisseling) en onderzoek toe. Samenwerken op het gebied van specifieke vraagstukken helpt enorm om het kennispeil over bodemenergie te vergroten, beschikbaar te maken en te borgen. Dat is precies de reden van het bestaan van Kennisplatform Bodemenergie!

Prioriteiten op kennisagenda bodemenergie

Het Kennisplatform Bodemenergie is een centraal orgaan voor kennisdeling en uitwisseling van alle lopende en nieuwe bodemenergieonderzoeken:

(1) Via een netwerk waarbinnen kennisleemten worden geïdentificeerd en geprioriteerd op de kennisagenda bodemenergie
(2) Voor de geprioriteerde kennisvragen worden onderzoeksprojecten opgestart
(3) Nieuwe en bestaande kennis wordt beschikbaar gesteld voor iedereen

Daarmee vormt het Kennisplatform Bodemenergie een netwerk waar discussies kunnen worden gevoerd tussen overheid, gebruikers, uitvoerende partijen en andere belanghebbenden, over welke kennis er ontbreekt en hoe ontwikkelde kennis in de praktijk kan worden geïmplementeerd.

Kom ook in ons netwerk!

Wilt u ook deelnemen aan het Kennisplatform Bodemenergie? Meld u dan hier aan. Aan uw aanmelding voor het Kennisplatform zijn geen kosten verbonden. Na uw aanmelding houden wij u per e-mail op de hoogte van onze activiteiten en wapenfeiten. Ook ontvangt u uitnodigingen voor de bijeenkomsten van het Kennisplatform.

Wij nodigen u van harte uit voor het leveren van uw actieve bijdrage!

 

Aanmelden Kennisplatform