Resultaat enquête normafwijkingen over het jaar 2022

apr 13, 2023

  1. Bodemenergie
  2.  → 
  3. Nieuws
  4.  → Resultaat enquête normafwijkingen over het jaar 2022

Ieder jaar houdt de Commissie Gedragscode van Branchevereniging Bodemenergie een enquête over de toepassing van de normen BRL 2100, BRL 6000-21 en BRL 11.000, onder haar leden. Gevraagd wordt hoeveel projecten men het afgelopen jaar heeft uitgevoerd, hoe vaak daar externe controle heeft plaatsgevonden en of er normafwijkingen werden geconstateerd. De enquête wordt anoniem uitgevoerd zodat niet herleidbaar is welke leden de enquête hebben ingevuld.

Door: Beerd Volkers

We kijken altijd naar het voorgaande jaar, vandaar dat in 2023 gerapporteerd wordt over het jaar 2022. Over projecten in het jaar 2021 is eenzelfde enquête verstuurd waardoor de uitkomsten vergeleken kunnen worden. De samenvatting geeft het volgende beeld:

Gedragscode enquêtes 2021 2022
Ingevulde enquêtes 15 22
Projecten in enquête 2.256 2.795
Controles 316 644
Bemerkingen 45 19
Controledichtheid 14% 23%
Bemerkingen na controles 14% 3%

 

Toelichting op de cijfers

Er zijn 22 enquêtes ingevuld over het jaar 2022, die betrekking hebben op 2.795 projecten. De inschatting is dat er in totaal 22.000 bodemenergieprojecten zijn uitgevoerd in 2022. De enquêtedichtheid is dan 13% van alle projecten. Het aantal projecten in de enquête over 2022 is 539 hoger dan het aantal in het jaar daarvoor. In 2022 hebben er 644 externe controles van Omgevingsdiensten/ILT plaatsgevonden. Het aantal controles is dus ruim verdubbeld ten opzichte van 2021! De controledichtheid is daarmede op 23% uitgekomen, dus 1 op de 4 projecten worden extern gecontroleerd. Er zijn op deze controles 19 bemerkingen binnengekomen. Ofwel 3%. Dat was vorig jaar nog 14%.

Daarnaast zijn er in de enquête open vragen gesteld over welke specifieke eisen er onduidelijkheid is en welke suggesties er zijn tot verbetering. Het wegen van grout en de verslaglegging daarvan is een voorbeeld van een suggestie die bij SIKB ingebracht moet worden. De Kwaliteitsmanager van de branchevereniging, Willem Bastein, zal alle suggesties doornemen en waar nodig SIKB verzoeken dit mee te nemen bij de volgende normherziening.

We constateren een positieve trend op verschillende vlakken. De overheid heeft een actieve houding richting onze sector en hecht belang aan goede bodembescherming en doelmatig werkende duurzame energiesystemen. De van toepassing zijnde BRL-en borgen namelijk beide aspecten. Dat vertaalt zich in intensieve controles. Gelukkig blijkt het aantal bemerkingen te zijn gedaald van 14% naar 3% van de gecontroleerde projecten!