Nieuws

“Wie het eerst komt, wie het eerst maalt” werkt niet

“Wie het eerst komt, wie het eerst maalt” werkt niet

De energietransitie vraagt om een vooruitziende blik en samenwerking. Daar hoort ook samenwerking in de ondergrond bij, bijvoorbeeld in het geval van renovaties in woonwijken, waar de aanleg van warmtenetten vaak samen wordt gepland met vervanging van bijvoorbeeld rioleringen. Zo’n vooruitziende blik is óók nodig bij de aanleg van bodemenergiesystemen. Dit zorgt voor een efficiënte benutting van de ondergrond als meest duurzame bron voor verwarming en koeling van de gebouwde omgeving.  

Lees meer
Resultaat enquête normafwijkingen over het jaar 2022

Resultaat enquête normafwijkingen over het jaar 2022

Ieder jaar houdt de Commissie Gedragscode van Branchevereniging Bodemenergie een enquête over de toepassing van de normen BRL 2100, BRL 6000-21 en BRL 11.000, onder haar leden. Gevraagd wordt hoeveel projecten men het afgelopen jaar heeft uitgevoerd, hoe vaak daar externe controle heeft plaatsgevonden en of er normafwijkingen werden geconstateerd.

Lees meer
Zutphen ontwikkelt stapsgewijs een warmtenet met aquathermie en WKO

Zutphen ontwikkelt stapsgewijs een warmtenet met aquathermie en WKO

De IJssel biedt goede mogelijkheden om de nabijgelegen steden van duurzame warmte te voorzien. De thermische energie uit het oppervlaktewater van de rivier is de bron voor het warmtenet, dat modulair wordt aangelegd. Met behulp van een warmtepomp wordt de warmte uit het oppervlaktewater naar de gewenste temperatuur gebracht voor de verwarming van woningen, een WKO-systeem zorgt voor de warmteopslag. Dit wordt gezien als een mooi voorbeeldproject voor verduurzaming van bestaande bouw.

Lees meer
Warme winters en koele zomers met hybride wko’s met stadswarmte

Warme winters en koele zomers met hybride wko’s met stadswarmte

Dat de warmtetransitie nog steeds niet warmte- en koudetransitie wordt genoemd is op zijn minst opmerkelijk te noemen. Deze trend in de toenemende vraag naar koeling is uiteraard niet voorbijgegaan aan de projectontwikkelaars. Als er dan toch een stadswarmtenet wordt aangelegd, waarom hem dan niet meteen laten koelen? Want de zomers gaan er echt niet kouder op worden.

Lees meer
Concept-herziening BUM en HUM Bodemenergie voor reactie

Concept-herziening BUM en HUM Bodemenergie voor reactie

SIKB herziet de handreikingen voor vergunningverlening, toezicht en handhaving bij bodemenergiesystemen door provincies, gemeenten en omgevingsdiensten. Het betreft de BUM en de HUM voor bodemenergie. Openbare reacties kunnen tot en met 20 september 2022 worden ingediend bij het SIKB.

Lees meer
Groener Wonen zoomt in op de bodem als warmtebron

Groener Wonen zoomt in op de bodem als warmtebron

Groener Wonen is een consumentenmagazine gericht op duurzaam wonen en milieuvriendelijk leven zonder in te leveren op comfort. De lezers van het magazine zijn met name huizenbezitters die te maken krijgen met de energietransitie en interesse hebben investeren in verduurzaming van de woning. In een uitgebreid artikel worden de lezers geïnformeerd en geïnspireerd over de bodem als warmtebron voor het verwarmen van woningen. Branchevereniging Bodemenergie werkte dan ook graag mee aan het artikel

Lees meer
Combinatie van aquathermie en bodemenergie veelbelovend voor verduurzaming warmtenetten

Combinatie van aquathermie en bodemenergie veelbelovend voor verduurzaming warmtenetten

Voor veel gemeenten en provincies is de warmtetransitie een enorme opgave. Er wordt hard gewerkt aan het uitrollen van transitievisies en sommige gemeenten zijn bezig om de eerste bestaande wijken aardgasvrij te maken. Toch blijkt het rondkrijgen van een rendabele businesscase voor duurzamere alternatieven zonder flinke subsidie in veel gevallen onhaalbaar. Er zijn flinke investeringen noodzakelijk in de warmtebron, de infrastructuur (warmtenetten) en de gebouwen. Door schaalvergroting kunnen de investeringskosten van duurzame alternatieven, zoals bijvoorbeeld aquathermie, in veel gevallen worden beperkt.

Lees meer
NieuweWarmteNu! gaat collectieve warmteprojecten realiseren dankzij Groeifonds

NieuweWarmteNu! gaat collectieve warmteprojecten realiseren dankzij Groeifonds

Met behulp van 200 miljoen euro uit het Nationaal Groeifonds kan NieuweWarmteNu! (NWN!) 26.000 huizen en gebouwen en ruim 800 hectare glastuinbouw van het aardgas af halen. Verschillende duurzame warmtebronnen zoals aquathermie, geothermie, restwarmte en zonthermie worden ingezet in projecten. Bodemenergie Nederland is een van de partijen die deel uitmaken van het brede consortium van NWN!

Lees meer
Wijk Schoenmakershoek: 1.500 woningen al 15 jaar gasloos met warmtepomp en bodemenergie

Wijk Schoenmakershoek: 1.500 woningen al 15 jaar gasloos met warmtepomp en bodemenergie

In Nederlandse woonwijken zijn in de afgelopen jaren tientallen grote bodemenergieprojecten van meer dan 100 woningen tot stand gekomen. We hebben het over woningen waar individuele warmtepompen zijn geïnstalleerd, die hun warmte niet uit de lucht maar uit de bodem halen. Een van deze woonwijken is de Schoenmakershoek in gemeente Etten-Leur. Hier staan 1.500 gasloze woningen en de bewoners zijn al jaren erg enthousiast.

Lees meer
Stimuleringsfonds Open Oproep bouwen vanuit de bodem

Stimuleringsfonds Open Oproep bouwen vanuit de bodem

De Open Oproep ‘Bouwen vanuit de bodem’ richt zich op projecten waarmee op basis van ontwerpend onderzoek, vernieuwende perspectieven, strategieën, arrangementen en oplossingen voor de verstedelijkingsopgave worden ontwikkeld die de condities van de ondergrond serieus nemen én er productief gebruik van maken.

Lees meer
Nieuws inzake vergunningverlening provincie Gelderland

Nieuws inzake vergunningverlening provincie Gelderland

Zoals bekend bij velen van jullie, is er sprake van flinke achterstanden bij de vergunningverlening door de provincie Gelderland. De branchevereniging heeft hier op verzoek van haar leden actie op ondernomen door de Gedeputeerde Staten van Gelderland aan te spreken op deze achterstanden, die een behoorlijke impact hebben op onze projecten en de projecten van onze klanten.

Lees meer
Overgangsregeling kwaliteitsverklaringen NEN7120 naar NTA8800 loopt eind 2022 af

Overgangsregeling kwaliteitsverklaringen NEN7120 naar NTA8800 loopt eind 2022 af

Per 1 januari 2021 moet volgens de wet- en regelgeving de energieprestatie van gebouwen worden bepaald met de NTA8800. De overgangsregeling staat toe dat er bij de bepaling van Energieprestatie van gebouwen nog gebruik gemaakt mag worden gemaakt van kwaliteitsverklaringen die zijn opgesteld in het kader van de NEN7120. De overgangsregeling geldt tot uiterlijk 1 januari 2023.

Lees meer
Ronald Folders benoemd tot Erelid

Ronald Folders benoemd tot Erelid

Gedurende een zeer lange periode, vanaf 2006 tot april 2022, heeft Ronald Folders zich ingezet voor het gezamenlijk belang van de leden van Branchevereniging Bodemenergie én vervulde hij ook de rol van secretaris van de branchevereniging. Op 29 juni jl. is hij benoemd tot erelid van Branchevereniging Bodemenergie.

Lees meer
Warmtepompen en bodemenergie

Warmtepompen en bodemenergie

Vanaf 2026 wordt het verplicht om bij het vervangen van een cv-ketel op een duurzamer en zuiniger alternatief over te schakelen, met de (hybride) warmtepomp als minimale norm. Waarom de koppeling van een (hybride) warmtepomp met een bodembron zo goed werkt: een korte uitleg over een volledig aardgasvrije oplossing.

Lees meer
Bekijk de highlights van bodemenergiesystemen op zes campussen

Bekijk de highlights van bodemenergiesystemen op zes campussen

Naar aanleiding van de workshop die het Gebruikersplatform Bodemenergie op 8 juni organiseerde, zijn zes bijzondere posters opgesteld. Deze zes posters vertellen in het kort de highlights en bijzonderheden van de bodemenergiesystemen op zes verschillende campussen in Nederland.

Lees meer
Basis Registratie Ondergrond

Basis Registratie Ondergrond

Als antwoord op grote opgaves als energietransitie, klimaatadaptatie en economische groei is de BRO ontwikkeld. Vanaf 1 juli 2022 wordt het domein grondwatergebruik operationeel. Hieronder vallen ook de open en gesloten bodemenergiesystemen.

Lees meer
Huidige of toekomstige regels bodemenergie?

Huidige of toekomstige regels bodemenergie?

Vanuit de juridisch werkgroep zien wij regelmatig verwarring ontstaan over welke regels van toepassing zijn bij de aanvraag voor een open of gesloten bodemenergiesysteem. Kan het bevoegd gezag eisen dat de aanvrager van een bodemenergiesysteem rekening moet houden met toekomstige regelgeving?

Lees meer
Nationaal Congres Bodemenergie 2022

Nationaal Congres Bodemenergie 2022

Op 7 juli 2022 zal het Vierde Nationaal Congres Bodemenergie plaatsvinden in het Koningsbergergebouw op het Utrecht Science Park. Na drie zeer succesvolle edities in 2011, 2016 en 2018, zal ook dit jaar de Utrechtse Aardwetenschappen Vereniging (U.A.V.) van de Universiteit Utrecht in samenwerking met Branchevereniging Bodemenergie, Geothermie Nederland en TKI Urban Energy het congres organiseren.

Lees meer