Klimaat en Energie: bodemenergie belangrijk voor klimaatdoelstellingen

jan 11, 2022

  1. Bodemenergie
  2.  → 
  3. branchevereniging
  4.  → Klimaat en Energie: bodemenergie belangrijk voor klimaatdoelstellingen

Voor het eerst heeft Nederland een minister voor Klimaat en Energie: Rob Jetten (D66). Een nieuwe post die hard nodig is, gezien de ambitieuze klimaatdoelstellingen. In deze functie is Rob Jetten verantwoordelijk voor het klimaat- en energiebeleid, klimaatverandering, luchtemissies van de industrie en emissierechten. Binnen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft hij de regie over het klimaat- en transitiefonds van 35 miljard euro.

Bodemenergie belangrijk voor klimaatdoelstellingen

Als we in Nederland in 2050 geen aardgas meer gebruiken, voorzien bodemenergiesystemen circa 25% van de gebouwen van duurzame verwarming en koeling. Branchevereniging Bodemenergie zet zich in voor verantwoorde en duurzame inzet van de ondergrond voor de energietransitie en optimale werking van bodemenergiesystemen.

Branchevereniging Bodemenergie wenst de nieuwe minister voor Klimaat en Energie heel veel succes bij de uitvoering van het regeerakkoord en wij kijken uit naar de samenwerking!

Binnen de nieuwe regering staat Rob Jetten er uiteraard niet alleen voor. Ook andere ministers hebben taken en verantwoordelijkheden, die van belang zijn voor de energietransitie en de -sector. Hieronder een beknopt overzicht met betrekking tot de gebouwde omgeving:

Micky Adriaansen (VVD), minister van Economische Zaken en Klimaat: verantwoordelijk voor het innovatiebeleid, Topsectorenbeleid, industriebeleid en verduurzaming van de industrie. Hier overlappen de dossiers van Rob Jetten en Micky Adriaansen elkaar, doordat industriële emissies en emissierechten onder Jetten vallen. De Autoriteit Consument en Markt (ACM), het Centraal Planbureau (CPB) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) vallen onder de verantwoordelijkheid van Micky Adriaansen. Het RVO is verantwoordelijk voor subsidieregelingen zoals de SDE++.

Hans Vijlbrief (D66), staatssecretaris bij Economische Zaken en Klimaat: verantwoordelijk voor mijnbouw en daarmee ook het dossier rondom de gaswinning in Groningen, maar denk ook aan de geothermiesector. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SODM), het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) en de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) vallen onder zijn verantwoordelijkheid.

Hugo de Jonge (CDA), minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: Hugo de Jonge staat voor de opgave om ‘de komende tien jaar 100.000 woningen per jaar te bouwen’. Binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), waaronder deze post valt, zal Hugo de Jonge zich bezighouden met de verduurzaming van de gebouwde omgeving. De Omgevingswet en de Nationale Omgevingsvisie (Novi) zijn twee belangrijke dossiers, die binnen zijn verantwoordelijkheid vallen.

Sigrid Kaag (D66), minister van Financiën: hoofdverantwoordelijk voor het economisch beleid. Daarmee krijgt Sigrid Kaag invloed op het energiebeleid, met de Gasunie en Tennet in haar portefeuille (beide staatsdeelnemingen).

Marnix van Rij (CDA), staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst: verantwoordelijk voor o.a.: energiebelastingen en de opslag duurzame energie.

Christianne van der Wal-Zeggelink (VVD), minister voor Natuur en Stikstof: o.a. verantwoordelijk voor de aanpak van de stikstofproblematiek.