Brabantse concept Omgevingsverordening ter consultatie

mei 7, 2021

  1. Bodemenergie
  2.  → 
  3. Nieuws
  4.  → Brabantse concept Omgevingsverordening ter consultatie

Branchevereniging Bodemenergie, GGBN en Bouwend Nederland bundelen krachten tegen forse en onnodige beperkingen van bodemenergie.

Onlangs heeft Gedeputeerde Staten de definitieve concept Omgevingsverordening vastgesteld en ter consultatie aangeboden met deadline 20 mei 2021. Branchevereniging Bodemenergie gaat samen met GGBN en Bouwend Nederland een gecombineerde zienswijze indienen die de disproportionaliteit van de maatregelen zal aantonen.

Leden zullen op dinsdagmorgen 18 mei 2021 op onze in te dienen zienswijze worden geattendeerd met het (dringende!) advies om óók individuele zienswijzen in te dienen.

Verantwoorde ruimte voor bodemenergie

Eerder werd op deze plaats gemeld dat de provincie Brabant op het spoor zit van bescherming van het grondwater in de gehele provincie, door een extreme vorm van voorzorg. Branchevereniging Bodemenergie is, samen met andere belanghebbenden, al lang betrokken in stakeholderconsultaties om te helpen zoeken naar ‘verantwoorde ruimte voor bodemenergie in de Brabantse energietransitie’.

Brief aan de provincie

Onze interventies hebben onder meer geleid tot twee onderzoeken naar de proportionaliteit van de voorgestelde maatregelen en naar de effecten van beperking van bodemenergie op de warmte-transitie van Brabantse gemeenten. In een brief aan de provincie hebben wij ons helaas kritisch moeten uitlaten over de krappe timing en over het gebrek aan deskundigheid van de beide onderzoeken. Dat de concept verordening is vastgesteld op 23 maart jl. terwijl op de dag ervoor en op diezelfde dag de startbijeenkomsten van de beide onderzoeken waren lijkt ons op zijn minst onzorgvuldig.

Gezamenlijke zienswijze

Onze zienswijze zal worden opgebouwd met aandacht voor de door de wettelijk verankerde kwaliteitsborging relatief beperkte risico’s van bodemboringen en voor de nadelige effecten op de energietransitie van de beperkingen uit de verordening. Wij zullen de zienswijze, met hulp van AKD advocaten, juridisch onderbouwen.

Kwaliteitsborgingsysteem

De milieutechnische risico’s van bodemboringen doorheen aquitards (‘kleilagen’) zijn uitvoerig en zorgvuldig onderzocht en worden beperkt door het wettelijke kwaliteitsborgingsysteem. Het niet naleven van de wettelijke regels en protocollen door malafide partijen in de markt kan niet worden voorkomen door het aanscherpen van de regels voor de markt. Het zal uitsluitend de efficiëntie en bedrijfsvoering van bonafide partijen treffen, partijen die dan aan nog strengere regels moeten voldoen terwijl de malafide partijen deze zullen blijven negeren. “We verlagen immers ook niet de maximumsnelheid in het verkeer omdat sommigen te hard rijden maar we verhogen de pakkans en de sanctie”. Dat audits en handhaving werken bewijst o.a. het SIKB certificatietoezicht bodembeheer.

Het praktisch verbieden van bodemenergie in grote delen van de provincie ontzegt gemeenten de bijdrage van bodemenergie, de meest duurzame vorm van omgevingsenergie, in hun transitievisie warmte (en koude). Hoewel de provincie heeft aangevoerd dat bodemenergie feitelijk niet onmogelijk wordt gemaakt maar dat ‘slechts’ de voorwaarden worden aangescherpt, betekenen de beperkingen in veel gevallen dat in praktische zin het wel degelijk onmogelijk wordt om energetisch effectieve systemen aan te leggen. Voor de passieve ‘koude’ uit bodemenergie is zelfs geen duurzaam alternatief beschikbaar.

Tot slot, aan onze leden: houd uw mailbox op dinsdagmorgen 18 mei a.s. in de gaten!