Brabant besluit tot beperking van (gesloten) bodemenergie

dec 3, 2021

  1. Bodemenergie
  2.  → 
  3. bodemenergie
  4.  → Brabant besluit tot beperking van (gesloten) bodemenergie

Vandaag, vrijdag 3 december 2021, besloot de Brabantse provinciale staten (PS) in het achtste en laatste debat over het regionaal water- en bodemprogramma (RWP) 2022-2027. Het voorliggende voorstel werd met 46 tegen 4 aangenomen en daarmee ook de daarin voorziene beperkingen aan de aanleg van bodemenergiesystemen, vanwege de vermeende risico’s voor de bodem- en grondwaterkwaliteit.

De in het RWP opgenomen beperkingen houden vooral in dat voor de aanleg van gesloten bodemenergiesystemen (G-BES) in Brabant niet meer door de bovenste kleilaag mag worden geboord. Voor open bodemenergiesystemen (O-BES) blijft dat wel mogelijk tot een maximale diepte van 80 meter, hetgeen sowieso ook al een ‘Brabantse kop’ is bovenop de landelijk geldende regels.

Het debat

Drie partijen besteedden aandacht aan bodemenergie in hun bijdrage. De SP benoemde dat bodemenergie wel veilig kán en dat het kan bijdragen aan de energietransitie. Daarom diende de SP een motie in waarmee Gedeputeerde Staten (GS) wordt opgedragen om concreet bodemenergiebeleid te ontwikkelen waarin bodemenergie niet alleen als bedreiging gezien wordt.

De VVD gaf GS mee dat er gekeken moet worden naar kansen, niet alleen naar beperkingen. De VVD noemde daarbij bodemenergie niet expliciet maar lijkt daar wel op te doelen. De PvdD ziet geen goede onderbouwing voor het toestaan van doorboren van kleilagen voor O-BES en betrekt daarbij ook de visie van drinkwaterbedrijven. De PvdD diende een motie in om ook voor O-BES het doorboren van de kleilaag te verbieden. Deze motie werd verworpen met 6 tegen 44 stemmen.

Gedeputeerde Roijackers (water) lichtte toe dat GS met het huidige beleid gezocht heeft naar een goede middenweg. Ze noemde en erkende de bezwaren van de sector en de partijen die wijzen op de voortgang van de energietransitie enerzijds en de partijen die, samen met de drinkwaterbedrijven, pleiten voor ‘de ultieme drinkwaterbescherming’ anderzijds. In reactie op de motie van de SP zegde Roijackers toe dat er een memo wordt opgesteld in samenwerking met de Gedeputeerde Energie over de warmtetransitie en de rol van bodemenergie daarin. Met het oog op deze toezegging heeft de SP de motie aangehouden.

Roijackers merkt tot slot op dat als blijkt dat risico’s anders uitpakken, ten goede of ten slechte, de regels in de omgevingsverordening zullen worden aangepast.

Hoe verder? De Omgevingsverordening!

De beperkingen voor bodemenergie dienen door de provincie nog te worden vastgelegd in de Omgevingsverordening (OV) die in februari 2022 voor zal liggen voor besluit om te kunnen worden geïmplementeerd bij invoering van de Omgevingswet, beoogd op 1 juli 2022. De branche(verenigingen) en haar partners zullen in de komende weken blijven pleiten voor rede in de Omgevingsverordening. Ook zijn wij in gesprek met de Rijksoverheid die mét ons onaangenaam verrast is door deze regionale beperking die tegen haar eigen regionale en daarmee ook de landelijke duurzaamheidsdoelstellingen in druist. Het toegezegde memo van de twee gedeputeerden ‘water’ en ‘energie’ zal daarbij een sleutelrol krijgen. Op 20 januari a.s. spreken wij hierover met de beide gedeputeerden. Intussen blijft, vanzelfsprekend, de vigerende regelgeving van kracht.

Wees u ervan bewust van dat de provincie Brabant er veel aan doet om u en uw opdrachtgevers nu reeds te laten anticiperen op de nieuwe regels.

Lees hierover ook eerder gepubliceerde artikelen op de website van  Bodemenergie Nederland:

Lees hierover ook eerder gepubliceerde artikelen op onze website:

Brabant, saboteer je duurzame ambities niet!

Brabant op slot voor bodemenergie?

BodemenergieNL sluit aan bij onderzoeksteam Bodemenergie in Noord-Brabant

Brabantse concept Omgevingsverordening ter consultatie

Omgevingsverordening provincie Brabant