Stand van zaken Omgevingsverordening Noord-Brabant

jan 26, 2022

  1. Bodemenergie
  2.  → 
  3. branchevereniging
  4.  → Stand van zaken Omgevingsverordening Noord-Brabant

De provincie Brabant lijkt de voorgenomen dieptebeperkingen aan bodemlussen voor gesloten bodemenergiesystemen door te zetten in de nieuwe Omgevingsverordening. Deze ligt op 4 februari a.s. voor besluit voor in Provinciale Staten. Hiervoor legde Provinciale Staten op 3 december jl. de kaders vast in het Regionaal Water- en Bodemprogramma.

Voorzorgsprincipe

Branchevereniging Bodemenergie sprak op 20 januari nog met de gedeputeerden Roijackers van ‘water’ en Spierings van ‘energie’. De gedeputeerden gaven aan bij hun voorzorgsprincipe te blijven maar wél mogelijkheden voor toekomstige verruiming te zien als het vertrouwen in de toepassing van boorgatafdichting dan is vergroot. Zij wezen ook op de minder vergaande beperkingen dan oorspronkelijk voorgenomen daar Gedeputeerde Staten (GS) uit eerdere inbreng vanuit de branche overtuigd is geraakt van de integriteit van de bodemlussen. Daarmee willen zij alsnog de toepassing van mono-propyleenglycol en kaliumcarbonaat toestaan, in plaats van alléén water als circulatievloeistof.

Themasessie Provinciale Staten

Branchevereniging Bodemenergie sprak de dag erna, op 21 januari 2022, in een themasessie van de Provinciale Staten-vergadering (vanaf 0:16:40 in de opname). Deze sessie was bedoeld voor oordeelsvorming richting een besluit over de nieuwe omgevingsverordening in februari a.s. De inspraak leidde tot verduidelijkende vragen uit enkele PS-fracties. Gedeputeerde Ronnes (Ruimte) kreeg eveneens kritische vragen vanuit de fracties maar herhaalde het voornemen om het voorzorgsprincipe door te zetten met verwijzing naar potentiële toekomstige ruimte bij herstel van vertrouwen in de toegepaste afdichtingstechnieken.

Frank Agterberg: “We mogen helaas verwachten dat gesloten bodemenergie-bronnen het in delen van Brabant lastig gaan krijgen bij invoering van de Omgevingswet en daarmee de nieuwe Omgevingsverordening. Het is nu aan de branche om te laten zien dat de aanleg van G-BES en daarbij de afdichting van boorgaten áltijd goed kan gaan. In de praktijk en ook vanuit het kennisproject afdichten G-BES boorgaten waaruit nog verdere verbeteringen van technieken en ook mogelijkheden tot verificatie van de afdichting achteraf op de agenda staan.”