Actieprogramma bodemwarmte en -koude van start

mrt 20, 2023

  1. Bodemenergie
  2.  → 
  3. Nieuws
  4.  → Actieprogramma bodemwarmte en -koude van start

De toegevoegde waarde van bodemwarmte en -koude voor het realiseren van de energietransitie doelstellingen is u als lezer ongetwijfeld meer dan bekend. Om deze toegevoegde waarde nog breder en op een effectieve manier bij relevante stakeholders onder de aandacht te brengen, heeft een aantal partijen de handen ineengeslagen om met elkaar een actieprogramma te benoemen en uit te voeren.

Branchevereniging Bodemenergie neemt als vertegenwoordiger van de bodemenergiebranche deel aan dit actieprogramma en heeft op 27 februari de eerste bijeenkomst bijgewoond. Aan het overleg namen een afvaardigingen vanuit het uitvoeringsoverleg Kago (Klimaatakkoord gebouwde omgeving), Universiteit Utrecht, het Ministerie van I&W namens BZK en EZK, Deltares, KIWA en uiteraard een selectie van onze leden deel.

Vanuit de deelnemers zijn drie onderwerpen toegelicht, te weten:

  1. De potentie van bodemenergie en geothermie en de doorrekening van wat die potentie zou kunnen betekenen voor de nationale CO2-reductiedoelstellingen, vermindering van het gasgebruik en de impact op het elektriciteitsnet.
  2. De ontwikkeling van de bodemenergie- en geothermiemarkt in de laatste 15 jaar. Duidelijk werd dat de verwachtingen vanuit het Energieakkoord (2013/2014) en het Klimaatakkoord (2019) en daarmee de ambities van de branches bij lange na niet gehaald worden.
  3. Juridische belemmeringen. Complexe, overlappende wet- en regelgeving en decentralisatie leiden tot grote verschillen in gemeenten en regio’s en lange doorlooptijden. Mede door deze belemmeringen wordt het potentieel niet ontsloten.

Cruciale rol voor warmte en koude uit de ondergrond

Zowel bodemenergie als geothermie zijn cruciaal voor de energietransitie. In de nieuwbouw zien we wel een ontwikkeling, met een aandeel van 30% van gesloten bodemenergiesystemen (bodemgekoppelde warmtepompen) en 25 geothermieprojecten. Daarmee wordt de potentie echter bij lange na niet voldoende benut en doet Nederland zichzelf tekort.

Alle aanwezigen van de bijeenkomst deelden deze conclusie en onderschrijven daarmee nut en noodzaak voor het opstellen van een actieprogramma m.b.t. bodemwarmte en -koude.

Geothermie en bodemenergie zijn uiteraard verschillende systemen c.q. branches, met onderling verschillend beleid, wet- en regelgeving, dynamiek en uitdagingen. Wel is er geconcludeerd dat er ook veel raakvlakken zijn omdat beide functionele en fysieke ruimte zoeken in de bodem en daarmee beide ook in gesprek zijn met andere partijen die belang hebben bij bodemruimte. Het te ontwikkelen actieprogramma zal dus betrekking hebben op beide markten en technieken.

Samenwerking van kennisinstituten, overheden en bedrijfsleven

In het actieprogramma wordt samengewerkt door kennisinstituten, overheden en bedrijfsleven in de keten. Met elkaar werken we toe naar een document met daarin een grondige, wetenschappelijk onderbouwde analyse van potenties en hoe de benutting daarvan te versnellen, als startpunt voor het programma. Tijdens deze kick-off kwamen er al veel mogelijke onderwerpen en aandachtspunten aan bod. Met als doel om tot een goed, volledig en gebalanceerd overzicht te krijgen, werd voorgesteld als vervolgstap een brede dialoog te organiseren, gefaciliteerd door een onafhankelijke derde partij.

Als Branchevereniging Bodemenergie zien wij hierin een goede mogelijkheid de belangen van onze leden nog beter te dienen en de positie van de branche nog meer te versterken.

Wij houden u op de hoogte!